“ นางมยุรี วงแก้วเจริญ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

AMARIN ราคาล่าสุด 4.80

วันที่ 15-03-2561 13-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 8,600 13,500
%การถือ 0.86% 1.35%
มูลค่า (พัน) 41,968 65,880

ASIA ราคาล่าสุด 4.88

วันที่ 23-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 2,200
%การถือ 0.69%
มูลค่า (พัน) 14,300

BRR ราคาล่าสุด 6.50

วันที่ 08-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 4,100
%การถือ 0.50%
มูลค่า (พัน) 19,680

GL ราคาล่าสุด 4.80

วันที่ 30-03-2558 12-05-2558 12-05-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 7,500 7,000 9,700
%การถือ 0.69% 0.64% 0.64%
มูลค่า (พัน) 40,875 38,150 52,865

MANRIN ราคาล่าสุด 5.45

วันที่ 19-03-2557 17-03-2558 18-03-2559 20-03-2560 09-03-2561 14-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 320 860 935 1,013 1,050 1,130
%การถือ 1.19% 3.20% 3.48% 3.77% 3.90% 4.20%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0 0 0

MATI ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 03-04-2560 07-05-2561 08-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 1,473 5,140 6,410
%การถือ 0.79% 2.77% 3.46%
มูลค่า (พัน) 7,333 25,597 31,922

MCOT ราคาล่าสุด 4.98

วันที่ 16-03-2560 14-03-2561 29-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 6,500 4,880 6,500
%การถือ 0.95% 0.71% 0.95%
มูลค่า (พัน) 65,650 49,288 65,650

RCL ราคาล่าสุด 10.10

วันที่ 29-03-2561 28-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 7,500 8,300
%การถือ 0.90% 1.00%
มูลค่า (พัน) 30,600 33,864

SINGER ราคาล่าสุด 4.08

วันที่ 21-03-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 6,500
%การถือ 2.41%
มูลค่า (พัน) 46,150

TKS ราคาล่าสุด 7.10

วันที่ 21-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 5,000
%การถือ 1.39%
มูลค่า (พัน) 38,500
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3