“ นางรัตนา อภิชาติสถาพร ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

PPM ราคาล่าสุด 3.68

วันที่ 07-05-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 1,656
%การถือ 1.03%
มูลค่า (พัน) 6,094
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3