“ นางศิริณี รังสิยาภรณ์รัตน์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

AYUD ราคาล่าสุด 33.75

วันที่ 22-08-2557 17-03-2558 11-03-2559 31-08-2559 16-03-2560 27-04-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 1,281 1,281 1,281 1,281 1,281 1,281
%การถือ 0.51% 0.51% 0.51% 0.51% 0.51% 0.51%
มูลค่า (พัน) 43,237 43,237 43,237 43,237 43,237 43,237

BAT-3K ราคาล่าสุด 33.75

วันที่ 18-03-2559 17-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 120 110
%การถือ 0.60% 0.55%
มูลค่า (พัน) 0 0
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3