“ นางสมทรง ลาภานันต์รัตน์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

BCP ราคาล่าสุด 5.40

วันที่ 14-03-2561 07-09-2561 07-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 7,000 14,600 14,450
%การถือ 0.51% 1.06% 1.05%
มูลค่า (พัน) 190,755 397,850 393,763

EMC ราคาล่าสุด 27.25

วันที่ 30-06-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 118,208
%การถือ 5.04%
มูลค่า (พัน) 24,824

IRPC ราคาล่าสุด 0.21

วันที่ 26-02-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 104,348
%การถือ 0.51%
มูลค่า (พัน) 384,001

IT ราคาล่าสุด 3.68

วันที่ 13-03-2557 09-03-2558 11-03-2559 10-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 10,340 10,340 10,340 15,208
%การถือ 2.96% 2.96% 2.96% 4.35%
มูลค่า (พัน) 31,640 31,640 31,640 46,535

MATI ราคาล่าสุด 3.06

วันที่ 08-05-2557 12-05-2558 04-04-2559 03-04-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 2,310 2,435 2,435 2,435
%การถือ 1.25% 1.31% 1.31% 1.31%
มูลค่า (พัน) 11,506 12,128 12,128 12,128

PF ราคาล่าสุด 4.98

วันที่ 13-05-2559 16-05-2560 15-05-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 50,000 150,158 200,322
%การถือ 0.65% 1.73% 2.31%
มูลค่า (พัน) 42,500 127,634 170,274

PLE ราคาล่าสุด 0.85

วันที่ 28-10-2559 28-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 15,566 14,459
%การถือ 1.43% 1.21%
มูลค่า (พัน) 14,943 13,881

PRIN ราคาล่าสุด 0.96

วันที่ 14-03-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 15,902
%การถือ 1.30%
มูลค่า (พัน) 24,490

QH ราคาล่าสุด 1.54

วันที่ 27-04-2561 27-08-2561 25-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 78,309 56,000 56,000
%การถือ 0.73% 0.52% 0.52%
มูลค่า (พัน) 206,735 147,840 147,840

ROJNA ราคาล่าสุด 2.64

วันที่ 27-03-2557 01-09-2558 09-05-2559 16-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 10,810 40,560 40,979 55,167
%การถือ 0.75% 2.06% 2.07% 2.73%
มูลค่า (พัน) 71,888 269,726 272,514 366,861

SIAM ราคาล่าสุด 6.65

วันที่ 12-09-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 4,194
%การถือ 0.71%
มูลค่า (พัน) 8,095

TCAP ราคาล่าสุด 1.93

วันที่ 06-10-2558 11-10-2559 20-04-2560 03-05-2561 09-10-2561 02-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 6,500 6,500 6,100 6,100 6,300 6,000
%การถือ 0.51% 0.54% 0.51% 0.51% 0.54% 0.51%
มูลค่า (พัน) 370,500 370,500 347,700 347,700 359,100 342,000

THAI ราคาล่าสุด 57.00

วันที่ 10-03-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 15,401
%การถือ 0.71%
มูลค่า (พัน) 140,147

TTA ราคาล่าสุด 9.10

วันที่ 10-02-2557 31-03-2559 09-05-2560 04-05-2561 21-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 5,250 21,982 13,678 28,766 28,966
%การถือ 0.53% 1.21% 0.75% 1.58% 1.59%
มูลค่า (พัน) 28,350 118,705 73,859 155,339 156,419
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3