“ นางสมทรง ลาภานันต์รัตน์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

BCP ราคาล่าสุด 53.50

วันที่ 14-03-2561 07-09-2561 07-03-2562 29-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 7,000 14,600 14,450 15,690
%การถือ 0.51% 1.06% 1.05% 1.14%
มูลค่า (พัน) 164,505 343,100 339,575 368,706

EMC ราคาล่าสุด 23.50

วันที่ 30-06-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 118,208
%การถือ 5.04%
มูลค่า (พัน) 11,821

IRPC ราคาล่าสุด 0.10

วันที่ 26-02-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 104,348
%การถือ 0.51%
มูลค่า (พัน) 233,740

IT ราคาล่าสุด 2.24

วันที่ 13-03-2557 09-03-2558 11-03-2559 10-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 10,340 10,340 10,340 15,208
%การถือ 2.96% 2.96% 2.96% 4.35%
มูลค่า (พัน) 22,334 22,334 22,334 32,848

MATI ราคาล่าสุด 2.16

วันที่ 08-05-2557 12-05-2558 04-04-2559 03-04-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 2,310 2,435 2,435 2,435
%การถือ 1.25% 1.31% 1.31% 1.31%
มูลค่า (พัน) 8,826 9,303 9,303 9,303

PF ราคาล่าสุด 3.82

วันที่ 13-05-2559 16-05-2560 15-05-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 50,000 150,158 200,322
%การถือ 0.65% 1.73% 2.31%
มูลค่า (พัน) 33,000 99,104 132,213

PLE ราคาล่าสุด 0.66

วันที่ 28-10-2559 28-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 15,566 14,459
%การถือ 1.43% 1.21%
มูลค่า (พัน) 12,764 11,857

PRIN ราคาล่าสุด 0.82

วันที่ 14-03-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 15,902
%การถือ 1.30%
มูลค่า (พัน) 24,013

QH ราคาล่าสุด 1.51

วันที่ 27-04-2561 27-08-2561 25-04-2562 28-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 78,309 56,000 56,000 56,000
%การถือ 0.73% 0.52% 0.52% 0.52%
มูลค่า (พัน) 181,676 129,920 129,920 129,920

ROJNA ราคาล่าสุด 2.32

วันที่ 27-03-2557 01-09-2558 09-05-2559 16-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 10,810 40,560 40,979 55,167
%การถือ 0.75% 2.06% 2.07% 2.73%
มูลค่า (พัน) 48,430 181,710 183,588 247,148

SIAM ราคาล่าสุด 4.48

วันที่ 12-09-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 4,194
%การถือ 0.71%
มูลค่า (พัน) 6,250

TCAP ราคาล่าสุด 1.49

วันที่ 06-10-2558 11-10-2559 20-04-2560 03-05-2561 09-10-2561 02-05-2562 23-08-2562 04-10-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 6,500 6,500 6,100 6,100 6,300 6,000 6,000 6,000
%การถือ 0.51% 0.54% 0.51% 0.51% 0.54% 0.51% 0.51% 0.51%
มูลค่า (พัน) 347,750 347,750 326,350 326,350 337,050 321,000 321,000 321,000

THAI ราคาล่าสุด 53.50

วันที่ 10-03-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 15,401
%การถือ 0.71%
มูลค่า (พัน) 61,911

TTA ราคาล่าสุด 4.02

วันที่ 10-02-2557 31-03-2559 09-05-2560 04-05-2561 21-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 5,250 21,982 13,678 28,766 28,966
%การถือ 0.53% 1.21% 0.75% 1.58% 1.59%
มูลค่า (พัน) 15,015 62,870 39,118 82,272 82,844
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3