“ นางสาวพรวิไล ตันตาปกุล ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

D ราคาล่าสุด 3.68

วันที่ 31-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 2,600
%การถือ 1.30%
มูลค่า (พัน) 9,568
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3