“ นางสุชาดา ชาญเศรษฐิกุล ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

SORKON ราคาล่าสุด 49.50

วันที่ 13-03-2558 12-05-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 155 155
%การถือ 0.64% 0.64%
มูลค่า (พัน) 7,673 7,673
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3