“ นางสุปราณี ศรีสุตา ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

PREB ราคาล่าสุด 8.90

วันที่ 12-05-2557 26-03-2558 12-05-2558 12-05-2559 12-05-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 3,469 3,914 3,914 3,914 3,870
%การถือ 1.12% 1.27% 1.27% 1.27% 1.25%
มูลค่า (พัน) 30,875 34,838 34,838 34,838 34,445
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3