“ นางสุภชา เจริญเสริมสกุล ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

SKN ราคาล่าสุด 2.02

วันที่ 13-03-2561 14-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 11,472 12,122
%การถือ 1.43% 1.52%
มูลค่า (พัน) 23,173 24,486
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3