“ นางสุภาวรรณ ด่านเชิดกุล ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

JCK ราคาล่าสุด 1.15

วันที่ 31-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 8,858
%การถือ 0.54%
มูลค่า (พัน) 10,187
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3