“ นางสุภา ยั่งยืนสุนทร ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

AKP ราคาล่าสุด 0.12

วันที่ 17-03-2558 08-05-2558 12-05-2559 09-05-2560 07-05-2561 08-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 3,090 3,296 4,646 7,236 5,423 5,694
%การถือ 0.76% 0.82% 1.15% 1.79% 1.34% 1.41%
มูลค่า (พัน) 4,171 4,450 6,272 9,768 7,321 7,687

AKR ราคาล่าสุด 1.35

วันที่ 12-05-2560 15-05-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 7,308 7,000
%การถือ 0.54% 0.52%
มูลค่า (พัน) 6,431 6,160

CCP ราคาล่าสุด 0.88

วันที่ 19-03-2561 03-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 14,105 14,105
%การถือ 0.51% 0.51%
มูลค่า (พัน) 8,040 8,040

DCON ราคาล่าสุด 0.57

วันที่ 29-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 31,659
%การถือ 0.67%
มูลค่า (พัน) 15,830

IRCP ราคาล่าสุด 0.50

วันที่ 20-03-2561 20-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 1,589 1,719
%การถือ 0.62% 0.68%
มูลค่า (พัน) 3,004 3,249

LST ราคาล่าสุด 1.89

วันที่ 08-05-2558 10-05-2559 08-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 4,298 4,848 5,211
%การถือ 0.52% 0.59% 0.64%
มูลค่า (พัน) 21,317 24,045 25,847

PREB ราคาล่าสุด 4.96

วันที่ 12-05-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 2,037
%การถือ 0.66%
มูลค่า (พัน) 18,126

SOLAR ราคาล่าสุด 8.90

วันที่ 09-05-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 2,882
%การถือ 0.58%
มูลค่า (พัน) 5,131

TRC ราคาล่าสุด 1.78

วันที่ 02-05-2557 07-05-2561 29-05-2562 01-07-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 4,140 30,371 39,663 32,175
%การถือ 0.51% 0.52% 0.64% 0.52%
มูลค่า (พัน) 497 3,645 4,760 3,861
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3