“ นางสุรางค์รัตน์ ประยูรหงษ์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

BTNC ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 09-05-2560 07-05-2561 07-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 118 118 118
%การถือ 0.98% 0.98% 0.98%
มูลค่า (พัน) 0 0 0

CPR ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 09-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 1,058
%การถือ 0.53%
มูลค่า (พัน) 4,591

IRC ราคาล่าสุด 4.34

วันที่ 08-02-2561 08-02-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 1,179 1,186
%การถือ 0.59% 0.59%
มูลค่า (พัน) 19,811 19,928

IT ราคาล่าสุด 16.80

วันที่ 11-03-2559 10-03-2560 07-03-2561 07-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 4,247 4,296 7,943 11,321
%การถือ 1.22% 1.23% 2.77% 3.95%
มูลค่า (พัน) 12,997 13,146 24,305 34,642

MATI ราคาล่าสุด 3.06

วันที่ 12-05-2558 04-04-2559 03-04-2560 07-05-2561 08-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 960 1,165 1,243 1,284 1,456
%การถือ 0.52% 0.63% 0.67% 0.69% 0.79%
มูลค่า (พัน) 4,780 5,801 6,189 6,393 7,252

PG ราคาล่าสุด 4.98

วันที่ 18-03-2559 17-03-2560 09-05-2561 08-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 527 825 836 836
%การถือ 0.55% 0.86% 0.87% 0.87%
มูลค่า (พัน) 0 0 0 0
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3