“ นางอรพรรณ มายะการ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

INET ราคาล่าสุด 1.15

วันที่ 17-03-2557 17-03-2558 02-11-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 3,400 2,000 2,000
%การถือ 1.36% 0.80% 0.80%
มูลค่า (พัน) 12,444 7,320 7,320

JCK ราคาล่าสุด 3.66

วันที่ 07-07-2559 31-03-2560 30-03-2561 02-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 6,596 13,868 25,621 25,821
%การถือ 0.51% 0.85% 1.19% 1.20%
มูลค่า (พัน) 7,585 15,949 29,465 29,695
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3