“ นางอารี ตันตาปกุล ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

D ราคาล่าสุด 5.95

วันที่ 31-03-2560 11-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 820 1,818
%การถือ 0.41% 0.91%
มูลค่า (พัน) 4,879 10,816
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3