“ นางเกศรา มานะศิลป์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

BSM ราคาล่าสุด 5.65

วันที่ 11-03-2558 11-03-2559 12-05-2559 14-03-2560 03-05-2561 08-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 22,295 65,968 65,968 83,627 68,339 68,199
%การถือ 2.14% 4.65% 4.65% 4.93% 3.57% 3.20%
มูลค่า (พัน) 5,574 16,492 16,492 20,907 17,085 17,050

EKH ราคาล่าสุด 0.25

วันที่ 28-04-2560 30-04-2561 02-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 6,150 5,885 4,450
%การถือ 1.03% 0.98% 0.74%
มูลค่า (พัน) 34,748 33,250 25,143

FSS ราคาล่าสุด 5.65

วันที่ 06-03-2557 06-03-2558 04-03-2559 10-03-2560 07-03-2561 28-02-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 4,139 5,501 5,605 6,035 4,725 4,875
%การถือ 0.89% 1.00% 0.96% 1.04% 0.81% 0.84%
มูลค่า (พัน) 9,271 12,322 12,555 13,518 10,584 10,920

IRCP ราคาล่าสุด 2.24

วันที่ 27-11-2558 05-04-2559 10-04-2560 20-03-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 2,054 2,629 1,650 2,120
%การถือ 0.81% 1.03% 0.65% 0.83%
มูลค่า (พัน) 2,835 3,628 2,277 2,926
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3