“ นางเนตรนภา สถิตธรรมนิตย์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

B ราคาล่าสุด 0.24

วันที่ 10-04-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 8,500
%การถือ 1.29%
มูลค่า (พัน) 2,040
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3