“ นางเพ็ญศรี รัตนสุนทรากุล ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

AJ ราคาล่าสุด 2.22

วันที่ 11-05-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 3,500
%การถือ 0.88%
มูลค่า (พัน) 64,750

CGD ราคาล่าสุด 18.50

วันที่ 18-03-2559 17-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 40,545 41,545
%การถือ 0.55% 0.57%
มูลค่า (พัน) 32,031 32,821

DCORP ราคาล่าสุด 0.79

วันที่ 31-03-2560 03-04-2561 07-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 9,000 10,000 10,000
%การถือ 1.63% 1.70% 1.70%
มูลค่า (พัน) 0 0 0

JCK ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 10-03-2558 15-03-2559 07-07-2559 31-03-2560 30-03-2561 02-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 11,900 17,900 17,900 20,259 20,259 20,259
%การถือ 0.93% 1.39% 1.39% 1.24% 0.94% 0.94%
มูลค่า (พัน) 13,685 20,585 20,585 23,298 23,298 23,298

PRECHA ราคาล่าสุด 1.15

วันที่ 07-05-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 2,250
%การถือ 0.67%
มูลค่า (พัน) 2,543

SCN ราคาล่าสุด 1.13

วันที่ 07-05-2561 25-10-2561 30-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 6,700 6,700 6,700
%การถือ 0.56% 0.56% 0.56%
มูลค่า (พัน) 14,874 14,874 14,874

SMT ราคาล่าสุด 2.22

วันที่ 17-03-2557 27-03-2558 01-04-2559 06-06-2559 09-05-2561 15-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 5,250 5,050 3,200 6,400 7,758 8,158
%การถือ 1.26% 1.21% 0.77% 0.77% 0.93% 0.98%
มูลค่า (พัน) 23,415 22,523 14,272 28,544 34,601 36,385

TPIPL ราคาล่าสุด 4.46

วันที่ 15-08-2557 25-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 12,300 109,200
%การถือ 0.61% 0.54%
มูลค่า (พัน) 22,386 198,744

WP ราคาล่าสุด 1.82

วันที่ 05-04-2561 05-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 5,797 6,297
%การถือ 1.12% 1.21%
มูลค่า (พัน) 28,869 31,359
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3