“ นางเสาวภา ปุณวัฒนวิทย์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

TOG ราคาล่าสุด 4.32

วันที่ 29-08-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 4,700
%การถือ 0.99%
มูลค่า (พัน) 20,304
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3