“ นาง กรรณิการ์ ไชยศิรินนท์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

PREB ราคาล่าสุด 8.90

วันที่ 29-11-2562 15-04-2563 01-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 1,592 1,597 1,597
%การถือ 0.52% 0.52% 0.52%
มูลค่า (พัน) 14,169 14,213 14,213
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3