“ นาง ณปณัย ฉันทจิรพร ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

PREB ราคาล่าสุด 8.90

วันที่ 15-04-2563 01-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 1,589 1,589
%การถือ 0.51% 0.51%
มูลค่า (พัน) 14,144 14,144
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3