“ นาง พัสวี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

JCK ราคาล่าสุด 1.15

วันที่ 19-03-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 13,626
%การถือ 0.63%
มูลค่า (พัน) 15,670
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3