“ นาง อรพรรณ มายะการ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

JCK ราคาล่าสุด 1.15

วันที่ 19-03-2563 14-10-2563 06-11-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 31,911 34,911 34,911
%การถือ 1.49% 1.63% 1.63%
มูลค่า (พัน) 36,698 40,148 40,148
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3