“ นาง อัญชลี เทพบุตร ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

AHC ราคาล่าสุด 16.40

วันที่ 28-04-2557 08-05-2558 10-05-2559 04-05-2560 04-05-2561 03-05-2562 04-03-2563 05-05-2563 12-03-2564 10-05-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 4,918 4,918 4,918 4,918 4,918 4,918 4,918 4,918 4,918 4,918
%การถือ 3.28% 3.28% 3.28% 3.28% 3.28% 3.28% 3.28% 3.28% 3.28% 3.28%
มูลค่า (พัน) 80,655 80,655 80,655 80,655 80,655 80,655 80,655 80,655 80,655 80,655

UVAN ราคาล่าสุด 16.40

วันที่ 22-08-2559 13-03-2560 09-03-2561 28-08-2561 08-03-2562 22-08-2562 13-03-2563 28-08-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 6,953 6,953 22,105 22,105 22,105 22,105 22,105 22,105
%การถือ 0.74% 0.74% 2.35% 2.35% 2.35% 2.35% 2.35% 2.35%
มูลค่า (พัน) 47,627 47,627 151,419 151,419 151,419 151,419 151,419 151,419
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3