“ นาง เพ็ญศรี รัตนสุนทรากุล ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

CGD ราคาล่าสุด 11.10

วันที่ 07-04-2563 21-12-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 132,703 133,703
%การถือ 1.61% 1.62%
มูลค่า (พัน) 104,835 105,625

CGH ราคาล่าสุด 0.79

วันที่ 18-03-2563 29-05-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 97,928 97,928
%การถือ 2.26% 2.26%
มูลค่า (พัน) 94,990 94,990

DCORP ราคาล่าสุด 0.97

วันที่ 26-03-2563 08-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 30,000 30,000
%การถือ 2.10% 2.10%
มูลค่า (พัน) 0 0

GGC ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 28-02-2561 04-03-2562 25-09-2562 28-02-2563 20-05-2563 01-03-2564
จำนวนหุ้น (พัน) 9,400 10,000 10,499 10,999 10,999 14,199
%การถือ 0.92% 0.98% 1.03% 1.07% 1.07% 1.39%
มูลค่า (พัน) 104,340 111,000 116,543 122,093 122,093 157,613

JCK ราคาล่าสุด 11.10

วันที่ 19-03-2563 14-10-2563 06-11-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 20,259 20,259 20,259
%การถือ 0.94% 0.94% 0.94%
มูลค่า (พัน) 23,298 23,298 23,298

MFC ราคาล่าสุด 1.15

วันที่ 05-03-2563 30-04-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 1,155 1,155
%การถือ 0.92% 0.92%
มูลค่า (พัน) 19,511 19,511

SCN ราคาล่าสุด 16.90

วันที่ 04-03-2563 07-04-2563 01-07-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 6,700 6,700 6,700
%การถือ 0.56% 0.56% 0.56%
มูลค่า (พัน) 14,874 14,874 14,874

SMT ราคาล่าสุด 2.22

วันที่ 13-03-2563 24-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 8,158 8,158
%การถือ 0.98% 0.98%
มูลค่า (พัน) 36,385 36,385

STPI ราคาล่าสุด 4.46

วันที่ 25-03-2563 24-06-2563 08-10-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 9,900 11,600 12,600
%การถือ 0.61% 0.71% 0.78%
มูลค่า (พัน) 38,808 45,472 49,392

WP ราคาล่าสุด 3.92

วันที่ 08-05-2563 01-06-2563
จำนวนหุ้น (พัน) 7,297 7,297
%การถือ 1.41% 1.41%
มูลค่า (พัน) 36,339 36,339
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3