“ นายกฤตวัฒน์ เตชะอุบล ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

JCK ราคาล่าสุด 1.15

วันที่ 15-08-2557 10-03-2558 15-03-2559 07-07-2559 31-03-2560 30-03-2561 02-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 43,995 43,995 43,995 43,995 43,995 44,095 44,095
%การถือ 4.06% 3.43% 3.43% 3.43% 2.70% 2.05% 2.05%
มูลค่า (พัน) 50,594 50,594 50,594 50,594 50,594 50,709 50,709
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3