“ นายคณิศร อุ่นแสงจันทร์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

STARK ราคาล่าสุด 8.50

วันที่ 01-04-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 1,970
%การถือ 0.68%
มูลค่า (พัน) 8,195

VIH ราคาล่าสุด 4.16

วันที่ 02-09-2557 20-03-2558 24-03-2559 24-03-2560 16-03-2561 15-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 4,367 4,724 4,978 3,789 3,589 3,430
%การถือ 0.82% 0.83% 0.87% 0.66% 0.63% 0.60%
มูลค่า (พัน) 37,120 40,153 42,312 32,208 30,503 29,158
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3