“ นายคัคนานต์ ศุภนภาโสตถิ์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

PAF ราคาล่าสุด 2.72

วันที่ 19-03-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 2,987
%การถือ 0.55%
มูลค่า (พัน) 8,125
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3