“ นายคเชนทร์ เบญจกุล ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

AU ราคาล่าสุด 18.70

วันที่ 08-05-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 6,199
%การถือ 0.76%
มูลค่า (พัน) 71,284

BEAUTY ราคาล่าสุด 11.50

วันที่ 16-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 1,677
%การถือ 0.56%
มูลค่า (พัน) 4,460

BWG ราคาล่าสุด 2.66

วันที่ 15-05-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 15,057
%การถือ 1.99%
มูลค่า (พัน) 8,883

CHG ราคาล่าสุด 0.59

วันที่ 04-05-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 55,134
%การถือ 0.50%
มูลค่า (พัน) 145,554

COMAN ราคาล่าสุด 2.64

วันที่ 08-05-2561 04-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 4,519 5,221
%การถือ 3.37% 3.90%
มูลค่า (พัน) 12,654 14,619

D ราคาล่าสุด 2.80

วันที่ 19-03-2561 03-10-2561 11-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 6,542 5,751 1,622
%การถือ 3.27% 2.88% 0.81%
มูลค่า (พัน) 24,075 21,164 5,969

JUBILE ราคาล่าสุด 3.68

วันที่ 28-08-2557 20-03-2558 28-08-2558 12-05-2559 26-08-2559 10-05-2561 22-08-2561 10-05-2562 27-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 2,643 2,790 1,786 1,711 1,291 4,937 4,483 2,200 3,606
%การถือ 1.52% 1.60% 1.02% 0.98% 0.74% 2.83% 2.57% 1.26% 2.07%
มูลค่า (พัน) 49,415 52,180 33,398 31,988 24,132 92,326 83,823 41,133 67,434

PPP ราคาล่าสุด 18.70

วันที่ 10-03-2558 10-03-2559 09-05-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 4,024 5,241 4,284
%การถือ 1.34% 1.75% 1.43%
มูลค่า (พัน) 8,210 10,691 8,740

RCL ราคาล่าสุด 2.04

วันที่ 07-04-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 4,470
%การถือ 0.54%
มูลค่า (พัน) 14,036

RJH ราคาล่าสุด 3.14

วันที่ 08-05-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 3,116
%การถือ 1.04%
มูลค่า (พัน) 75,707

SPA ราคาล่าสุด 24.30

วันที่ 13-03-2558 11-03-2559 07-04-2559 11-10-2559 12-04-2560 04-04-2561 05-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 5,176 8,700 9,393 7,197 8,021 8,078 11,977
%การถือ 0.91% 1.53% 1.65% 1.26% 1.41% 1.42% 2.10%
มูลค่า (พัน) 70,915 119,193 128,687 98,602 109,884 110,670 164,090

TOG ราคาล่าสุด 13.70

วันที่ 06-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 3,222
%การถือ 0.68%
มูลค่า (พัน) 18,365

UREKA ราคาล่าสุด 5.70

วันที่ 07-05-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 2,559
%การถือ 1.51%
มูลค่า (พัน) 2,610

VIH ราคาล่าสุด 1.02

วันที่ 24-03-2559 24-03-2560 16-03-2561 15-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 3,778 13,017 10,998 11,989
%การถือ 0.66% 2.28% 1.93% 2.10%
มูลค่า (พัน) 23,988 82,656 69,837 76,133

WAVE ราคาล่าสุด 6.35

วันที่ 31-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 196
%การถือ 0.60%
มูลค่า (พัน) 202
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3