“ นายคเชนทร์ เบญจกุล ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

AU ราคาล่าสุด 5.95

วันที่ 08-05-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 6,199
%การถือ 0.76%
มูลค่า (พัน) 88,640

BEAUTY ราคาล่าสุด 14.30

วันที่ 16-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 1,677
%การถือ 0.56%
มูลค่า (พัน) 5,064

BWG ราคาล่าสุด 3.02

วันที่ 15-05-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 15,057
%การถือ 1.99%
มูลค่า (พัน) 10,841

CHG ราคาล่าสุด 0.72

วันที่ 04-05-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 55,134
%การถือ 0.50%
มูลค่า (พัน) 131,219

COMAN ราคาล่าสุด 2.38

วันที่ 08-05-2561 04-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 4,519 5,221
%การถือ 3.37% 3.90%
มูลค่า (พัน) 13,287 15,350

D ราคาล่าสุด 2.94

วันที่ 19-03-2561 03-10-2561 11-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 6,542 5,751 1,622
%การถือ 3.27% 2.88% 0.81%
มูลค่า (พัน) 38,925 34,218 9,650

JUBILE ราคาล่าสุด 5.95

วันที่ 28-08-2557 20-03-2558 28-08-2558 12-05-2559 26-08-2559 10-05-2561 22-08-2561 10-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 2,643 2,790 1,786 1,711 1,291 4,937 4,483 2,200
%การถือ 1.52% 1.60% 1.02% 0.98% 0.74% 2.83% 2.57% 1.26%
มูลค่า (พัน) 48,358 51,064 32,684 31,304 23,616 90,351 82,030 40,253

KAMART ราคาล่าสุด 18.30

วันที่ 30-11-2558 12-05-2559 30-08-2559 30-05-2560 28-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 10,248 6,677 15,108 13,848 6,373
%การถือ 1.55% 1.01% 2.29% 2.10% 0.72%
มูลค่า (พัน) 51,239 33,386 75,538 69,241 31,864

PPP ราคาล่าสุด 5.00

วันที่ 10-03-2558 10-03-2559 09-05-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 4,024 5,241 4,284
%การถือ 1.34% 1.75% 1.43%
มูลค่า (พัน) 10,705 13,940 11,396

RCL ราคาล่าสุด 2.66

วันที่ 07-04-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 4,470
%การถือ 0.54%
มูลค่า (พัน) 18,953

RJH ราคาล่าสุด 4.24

วันที่ 08-05-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 3,116
%การถือ 1.04%
มูลค่า (พัน) 74,772

SPA ราคาล่าสุด 24.00

วันที่ 13-03-2558 11-03-2559 07-04-2559 11-10-2559 12-04-2560 04-04-2561 05-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 5,176 8,700 9,393 7,197 8,021 8,078 11,977
%การถือ 0.91% 1.53% 1.65% 1.26% 1.41% 1.42% 2.10%
มูลค่า (พัน) 65,739 110,493 119,294 91,404 101,863 102,592 152,113

TOG ราคาล่าสุด 12.70

วันที่ 06-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 3,222
%การถือ 0.68%
มูลค่า (พัน) 16,593

UREKA ราคาล่าสุด 5.15

วันที่ 07-05-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 2,559
%การถือ 1.51%
มูลค่า (พัน) 2,584

VIH ราคาล่าสุด 1.01

วันที่ 24-03-2559 24-03-2560 16-03-2561 15-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 3,778 13,017 10,998 11,989
%การถือ 0.66% 2.28% 1.93% 2.10%
มูลค่า (พัน) 19,644 67,687 57,189 62,345

WAVE ราคาล่าสุด 5.20

วันที่ 31-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 196
%การถือ 0.60%
มูลค่า (พัน) 370

XO ราคาล่าสุด 1.89

วันที่ 12-03-2558 12-03-2561 24-08-2561 13-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 7,515 6,263 19,163 30,182
%การถือ 2.15% 1.78% 5.42% 8.05%
มูลค่า (พัน) 45,090 37,579 114,976 181,090
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3