“ นายคเชนทร์ เบญจกุล ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

AU ราคาล่าสุด 24.90

วันที่ 08-05-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 6,199
%การถือ 0.76%
มูลค่า (พัน) 72,524

BEAUTY ราคาล่าสุด 11.70

วันที่ 16-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 1,677
%การถือ 0.56%
มูลค่า (พัน) 3,085

BWG ราคาล่าสุด 1.84

วันที่ 15-05-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 15,057
%การถือ 1.99%
มูลค่า (พัน) 7,528

CHG ราคาล่าสุด 0.50

วันที่ 04-05-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 55,134
%การถือ 0.50%
มูลค่า (พัน) 143,348

COMAN ราคาล่าสุด 2.60

วันที่ 08-05-2561 04-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 4,519 5,221
%การถือ 3.37% 3.90%
มูลค่า (พัน) 12,473 14,410

D ราคาล่าสุด 2.76

วันที่ 19-03-2561 03-10-2561 11-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 6,542 5,751 1,622
%การถือ 3.27% 2.88% 0.81%
มูลค่า (พัน) 26,953 23,694 6,682

JUBILE ราคาล่าสุด 4.12

วันที่ 28-08-2557 20-03-2558 28-08-2558 12-05-2559 26-08-2559 10-05-2561 22-08-2561 10-05-2562 27-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 2,643 2,790 1,786 1,711 1,291 4,937 4,483 2,200 3,606
%การถือ 1.52% 1.60% 1.02% 0.98% 0.74% 2.83% 2.57% 1.26% 2.07%
มูลค่า (พัน) 65,798 69,481 44,471 42,594 32,133 122,936 111,614 54,770 89,792

PPP ราคาล่าสุด 24.90

วันที่ 10-03-2558 10-03-2559 09-05-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 4,024 5,241 4,284
%การถือ 1.34% 1.75% 1.43%
มูลค่า (พัน) 7,646 9,957 8,140

RCL ราคาล่าสุด 1.90

วันที่ 07-04-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 4,470
%การถือ 0.54%
มูลค่า (พัน) 109,070

RJH ราคาล่าสุด 24.40

วันที่ 08-05-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 3,116
%การถือ 1.04%
มูลค่า (พัน) 81,782

SPA ราคาล่าสุด 26.25

วันที่ 13-03-2558 11-03-2559 07-04-2559 11-10-2559 12-04-2560 04-04-2561 05-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 5,176 8,700 9,393 7,197 8,021 8,078 11,977
%การถือ 0.91% 1.53% 1.65% 1.26% 1.41% 1.42% 2.10%
มูลค่า (พัน) 43,740 73,517 79,373 60,816 67,775 68,260 101,209

TOG ราคาล่าสุด 8.45

วันที่ 06-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 3,222
%การถือ 0.68%
มูลค่า (พัน) 14,305

UREKA ราคาล่าสุด 4.44

วันที่ 07-05-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 2,559
%การถือ 1.51%
มูลค่า (พัน) 2,098

VIH ราคาล่าสุด 0.82

วันที่ 24-03-2559 24-03-2560 16-03-2561 15-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 3,778 13,017 10,998 11,989
%การถือ 0.66% 2.28% 1.93% 2.10%
มูลค่า (พัน) 31,732 109,340 92,382 100,711

WAVE ราคาล่าสุด 8.40

วันที่ 31-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 196
%การถือ 0.60%
มูลค่า (พัน) 114
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3