“ นายชัยรัตน์ ธรรมพีร ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

AP ราคาล่าสุด 8.90

วันที่ 12-05-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 15,000
%การถือ 0.52%
มูลค่า (พัน) 122,250

PREB ราคาล่าสุด 8.15

วันที่ 12-05-2557 26-03-2558 12-05-2558 12-05-2559 12-05-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 4,562 4,792 4,792 4,792 4,792
%การถือ 1.48% 1.55% 1.55% 1.55% 1.55%
มูลค่า (พัน) 40,598 42,645 42,645 42,645 42,645
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3