“ นายชาคร โต๊ะตระกูล ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

TOG ราคาล่าสุด 4.32

วันที่ 18-04-2562 23-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 2,600 2,600
%การถือ 0.55% 0.55%
มูลค่า (พัน) 11,232 11,232
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3