“ นายชุติวัฒน์ พาสน์พาชี ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

CSS ราคาล่าสุด 0.41

วันที่ 31-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 5,242
%การถือ 0.72%
มูลค่า (พัน) 10,326

GEL ราคาล่าสุด 1.97

วันที่ 28-03-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 34,928
%การถือ 0.63%
มูลค่า (พัน) 8,383

ML ราคาล่าสุด 0.24

วันที่ 23-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 4,500
%การถือ 0.51%
มูลค่า (พัน) 4,230

TCC ราคาล่าสุด 0.94

วันที่ 14-03-2557 16-05-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 28,100 6,461
%การถือ 2.37% 0.50%
มูลค่า (พัน) 11,521 2,649

TCJ ราคาล่าสุด 0.41

วันที่ 14-03-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 550
%การถือ 0.64%
มูลค่า (พัน) 1,990
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3