“ นายซินบุนเอ๋ง แซ่ซิน ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

PREB ราคาล่าสุด 8.90

วันที่ 12-05-2557 26-03-2558 12-05-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 53,569 53,569 53,569
%การถือ 17.35% 17.35% 17.35%
มูลค่า (พัน) 476,764 476,764 476,764
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3