“ นายณรงค์ ธารีรัตนาวิบูลย์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

AI ราคาล่าสุด 6.85

วันที่ 04-09-2557 30-12-2558 13-05-2559 09-05-2560 11-05-2561 07-05-2562 28-11-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 106,469 596,229 596,229 596,229 596,229 596,229 596,229
%การถือ 21.29% 21.29% 21.29% 21.29% 21.29% 21.29% 21.29%
มูลค่า (พัน) 729,316 4,084,168 4,084,168 4,084,168 4,084,168 4,084,168 4,084,168

AIE ราคาล่าสุด 6.85

วันที่ 04-03-2557 29-12-2558 14-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 53,235 148,939 29,788
%การถือ 4.71% 3.30% 0.57%
มูลค่า (พัน) 232,103 649,374 129,875

KUMWEL ราคาล่าสุด 4.36

วันที่ 30-07-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 5,000
%การถือ 1.16%
มูลค่า (พัน) 14,600
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3