“ นายธรณ์ ประจักษ์ธรรม ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

TOG ราคาล่าสุด 4.42

วันที่ 29-08-2557 06-03-2558 04-03-2559 21-04-2559 26-08-2559 20-04-2560 18-04-2561 23-08-2561 18-04-2562 23-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 19,100 19,100 22,100 22,100 22,100 22,100 22,100 22,100 22,180 22,180
%การถือ 4.03% 4.03% 4.66% 4.66% 4.66% 4.66% 4.66% 4.66% 4.68% 4.68%
มูลค่า (พัน) 84,422 84,422 97,682 97,682 97,682 97,682 97,682 97,682 98,034 98,034
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3