“ นายธวัช ธนาวุฒิวัฒนา ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

BM ราคาล่าสุด 3.68

วันที่ 18-04-2560 06-07-2561 09-08-2561 15-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 2,500 2,500 2,500 2,500
%การถือ 0.63% 0.57% 0.57% 0.57%
มูลค่า (พัน) 11,900 11,900 11,900 11,900

DCORP ราคาล่าสุด 4.76

วันที่ 07-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 20,413
%การถือ 3.48%
มูลค่า (พัน) 0

ILINK ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 07-05-2557 27-03-2558 11-05-2558 10-05-2559 18-08-2559 12-05-2560 11-05-2561 10-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 778 2,000 2,005 3,000 3,000 3,731 4,682 7,023
%การถือ 0.60% 0.77% 0.76% 0.87% 0.83% 1.03% 1.29% 1.29%
มูลค่า (พัน) 3,716 9,560 9,584 14,340 14,340 17,835 22,379 33,569

ITEL ราคาล่าสุด 4.78

วันที่ 08-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 5,430
%การถือ 0.54%
มูลค่า (พัน) 19,983

JCK ราคาล่าสุด 3.68

วันที่ 15-03-2559 07-07-2559 31-03-2560 30-03-2561 02-04-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 7,150 9,350 16,449 16,449 16,449
%การถือ 0.56% 0.73% 1.01% 0.77% 0.77%
มูลค่า (พัน) 8,223 10,753 18,916 18,916 18,916

UREKA ราคาล่าสุด 1.15

วันที่ 28-03-2560 22-03-2561 22-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 6,200 9,300 8,100
%การถือ 1.35% 1.46% 1.27%
มูลค่า (พัน) 5,270 7,905 6,885
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3