“ นายประพล อัศวธีระธรรม ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

PPM ราคาล่าสุด 3.68

วันที่ 07-05-2557 13-03-2558 08-05-2558 11-05-2559 14-10-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 2,021 3,809 3,809 3,809 7,617
%การถือ 1.26% 2.38% 2.38% 2.38% 2.38%
มูลค่า (พัน) 7,435 14,016 14,016 14,016 28,032
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3