“ นายปิยะ จริยเศรษฐพงศ์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

GC ราคาล่าสุด 6.00

วันที่ 21-08-2557 05-03-2558 03-03-2559 21-04-2559 29-08-2559 03-05-2560 17-04-2561 21-08-2561 18-04-2562 23-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 26,125 26,125 26,125 26,125 26,125 26,125 26,125 26,125 26,125 26,125
%การถือ 13.06% 13.06% 13.06% 13.06% 13.06% 13.06% 13.06% 13.06% 13.06% 13.06%
มูลค่า (พัน) 156,750 156,750 156,750 156,750 156,750 156,750 156,750 156,750 156,750 156,750
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3