“ นายพิจิตต์ วิริยะเมตตากุล ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

CGH ราคาล่าสุด 2.26

วันที่ 09-05-2557 29-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 150,000 451,720
%การถือ 5.79% 10.42%
มูลค่า (พัน) 145,500 438,168

DCON ราคาล่าสุด 0.97

วันที่ 28-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 32,000
%การถือ 0.60%
มูลค่า (พัน) 16,000

GREEN ราคาล่าสุด 0.50

วันที่ 13-03-2560 05-07-2561 13-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 7,000 56,633 58,500
%การถือ 0.98% 6.92% 7.15%
มูลค่า (พัน) 8,400 67,959 70,200

JCK ราคาล่าสุด 1.20

วันที่ 15-08-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 14,050
%การถือ 1.30%
มูลค่า (พัน) 16,158

SMIT ราคาล่าสุด 1.15

วันที่ 25-08-2557 27-03-2558 31-08-2558 11-05-2559 31-08-2559 12-05-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 3,410 4,790 4,980 5,230 5,300 5,500
%การถือ 0.64% 0.90% 0.94% 0.99% 1.00% 1.04%
มูลค่า (พัน) 14,322 20,118 20,916 21,966 22,260 23,100

TCMC ราคาล่าสุด 4.20

วันที่ 10-04-2557 14-05-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 1,980 1,790
%การถือ 0.58% 0.50%
มูลค่า (พัน) 3,841 3,473

VIBHA ราคาล่าสุด 1.94

วันที่ 08-05-2557 18-03-2558 15-05-2558 12-05-2559 12-05-2560 10-05-2561 09-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 29,800 31,350 31,880 367,000 372,000 377,547 380,800
%การถือ 2.37% 2.49% 2.53% 2.91% 2.83% 2.86% 2.88%
มูลค่า (พัน) 67,348 70,851 72,049 829,420 840,720 853,257 860,608
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3