“ นายพีรวัฒน์ ธรรมาภิมณฑ์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

AMARIN ราคาล่าสุด 0.41

วันที่ 15-03-2561 13-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 8,240 9,000
%การถือ 0.83% 0.90%
มูลค่า (พัน) 26,368 28,800

GL ราคาล่าสุด 3.20

วันที่ 12-05-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 7,760
%การถือ 0.51%
มูลค่า (พัน) 24,832

LIT ราคาล่าสุด 3.20

วันที่ 03-03-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 1,700
%การถือ 0.85%
มูลค่า (พัน) 6,290

MANRIN ราคาล่าสุด 3.70

วันที่ 17-03-2558 18-03-2559 20-03-2560 09-03-2561 14-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 195 491 563 579 579
%การถือ 0.73% 1.82% 2.09% 2.15% 2.15%
มูลค่า (พัน) 5,463 13,734 15,775 16,212 16,212

MATI ราคาล่าสุด 28.00

วันที่ 07-05-2561 08-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 2,530 3,224
%การถือ 1.36% 1.74%
มูลค่า (พัน) 9,664 12,316

MCOT ราคาล่าสุด 3.82

วันที่ 16-03-2560 14-03-2561 29-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 5,200 5,398 5,520
%การถือ 0.76% 0.79% 0.80%
มูลค่า (พัน) 35,880 37,248 38,088

RCL ราคาล่าสุด 6.90

วันที่ 29-03-2561 28-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 7,000 7,400
%การถือ 0.84% 0.89%
มูลค่า (พัน) 16,520 17,464

SINGER ราคาล่าสุด 2.36

วันที่ 21-03-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 1,980
%การถือ 0.73%
มูลค่า (พัน) 10,196

TKS ราคาล่าสุด 5.15

วันที่ 02-09-2559 21-03-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 2,200 4,050
%การถือ 0.61% 1.12%
มูลค่า (พัน) 12,540 23,085

UKEM ราคาล่าสุด 5.70

วันที่ 02-05-2561 08-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 7,500 8,500
%การถือ 0.61% 0.69%
มูลค่า (พัน) 3,075 3,485
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3