“ นายมงคล จิรพัฒนกุล ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

DEMCO ราคาล่าสุด 8.90

วันที่ 09-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 3,911
%การถือ 0.54%
มูลค่า (พัน) 13,924

HYDRO ราคาล่าสุด 3.56

วันที่ 24-03-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 1,228
%การถือ 0.63%
มูลค่า (พัน) 282

PREB ราคาล่าสุด 0.23

วันที่ 12-05-2559 12-05-2560 11-05-2561 10-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 1,665 1,720 1,720 1,720
%การถือ 0.54% 0.56% 0.56% 0.56%
มูลค่า (พัน) 14,819 15,308 15,308 15,308

TAPAC ราคาล่าสุด 8.90

วันที่ 10-09-2557 10-02-2558 27-01-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 850 920 820
%การถือ 0.56% 0.61% 0.52%
มูลค่า (พัน) 3,417 3,698 3,296
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3