“ นายมิตรพัน สถาวรมณี ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

CMO ราคาล่าสุด 1.26

วันที่ 09-05-2557 17-03-2558 15-01-2559 17-03-2559 01-08-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 1,773 1,773 1,773 1,643 1,643
%การถือ 0.93% 0.91% 0.91% 0.64% 0.64%
มูลค่า (พัน) 2,233 2,233 2,233 2,070 2,070

ITD ราคาล่าสุด 1.26

วันที่ 20-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 28,160
%การถือ 0.53%
มูลค่า (พัน) 47,309

JCK ราคาล่าสุด 1.68

วันที่ 10-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 14,032
%การถือ 1.09%
มูลค่า (พัน) 16,137

NMG ราคาล่าสุด 1.15

วันที่ 05-03-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 30,011
%การถือ 0.91%
มูลค่า (พัน) 5,402

PRINC ราคาล่าสุด 0.18

วันที่ 19-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 8,979
%การถือ 0.95%
มูลค่า (พัน) 39,147

RPC ราคาล่าสุด 4.36

วันที่ 17-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 12,616
%การถือ 0.97%
มูลค่า (พัน) 8,579
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3