“ นายยุตินัย ติรกานันท์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

MACO ราคาล่าสุด 8.90

วันที่ 19-08-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 2,451
%การถือ 0.81%
มูลค่า (พัน) 1,642

PREB ราคาล่าสุด 0.67

วันที่ 12-05-2557 26-03-2558 12-05-2558 12-05-2559 12-05-2560 11-05-2561 10-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 5,235 7,488 7,133 7,133 7,103 7,103 5,391
%การถือ 1.70% 2.43% 2.31% 2.31% 2.30% 2.30% 1.75%
มูลค่า (พัน) 46,591 66,646 63,484 63,484 63,217 63,217 47,977
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3