“ นายรักขิต วัลลภศิริ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

D ราคาล่าสุด 5.95

วันที่ 03-10-2561 11-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 1,449 1,449
%การถือ 0.72% 0.72%
มูลค่า (พัน) 8,623 8,623
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3