“ นายฤชิษฐ์ กาญจนพิทักษ์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

AHC ราคาล่าสุด 36.00

วันที่ 28-04-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 3,500
%การถือ 2.33%
มูลค่า (พัน) 57,400

RAM ราคาล่าสุด 16.40

วันที่ 28-03-2557 01-04-2558 26-10-2558 24-03-2559 05-10-2559 21-03-2560 27-03-2561 02-11-2561 27-03-2562 28-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 178 185 185 185 187 193 193 188 176 3,515
%การถือ 1.48% 1.54% 1.54% 1.54% 1.56% 1.61% 1.61% 1.57% 1.46% 1.46%
มูลค่า (พัน) 6,395 6,651 6,651 6,651 6,723 6,951 6,951 6,771 6,324 126,522

VIBHA ราคาล่าสุด 36.00

วันที่ 12-05-2559 10-05-2561 09-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 66,489 67,555 67,555
%การถือ 0.53% 0.51% 0.51%
มูลค่า (พัน) 174,201 176,995 176,995
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3