“ นายวรนันท์ ธินรุ่งโรจน์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

B ราคาล่าสุด 0.24

วันที่ 10-05-2561 29-05-2562 06-08-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 8,100 4,794 4,500
%การถือ 0.93% 0.55% 0.52%
มูลค่า (พัน) 1,944 1,150 1,080

BM ราคาล่าสุด 0.24

วันที่ 18-04-2560 06-07-2561 09-08-2561 15-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 4,500 4,900 4,900 5,400
%การถือ 1.13% 1.11% 1.11% 1.23%
มูลค่า (พัน) 9,270 10,094 10,094 11,124

FNS ราคาล่าสุด 2.06

วันที่ 18-03-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 1,469
%การถือ 0.59%
มูลค่า (พัน) 3,467

NCL ราคาล่าสุด 2.36

วันที่ 23-06-2560 03-07-2561 26-07-2561 08-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 7,590 6,900 6,900 7,241
%การถือ 1.81% 1.62% 1.52% 1.59%
มูลค่า (พัน) 5,768 5,244 5,244 5,503

RCI ราคาล่าสุด 0.76

วันที่ 13-03-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 3,300
%การถือ 0.85%
มูลค่า (พัน) 8,910

TCJ ราคาล่าสุด 2.70

วันที่ 16-03-2558 11-05-2558 16-03-2559 27-03-2560 08-05-2561 15-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 700 700 718 818 922 940
%การถือ 0.82% 0.82% 0.82% 0.93% 0.89% 0.89%
มูลค่า (พัน) 2,016 2,016 2,066 2,354 2,655 2,708

TNDT ราคาล่าสุด 2.88

วันที่ 28-08-2557
จำนวนหุ้น (พัน) 718
%การถือ 0.72%
มูลค่า (พัน) 2,010

TNITY ราคาล่าสุด 2.80

วันที่ 26-08-2557 25-03-2558 11-03-2559 26-08-2559 10-03-2560 19-03-2561 30-08-2561 14-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 1,137 1,137 1,370 1,651 1,290 1,150 1,150 1,150
%การถือ 0.65% 0.65% 0.69% 0.84% 0.65% 0.58% 0.58% 0.58%
มูลค่า (พัน) 4,322 4,322 5,204 6,275 4,900 4,370 4,370 4,370
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3