“ นายวิรัตน์ คุณารัตนอังกูร ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

RCL ราคาล่าสุด 3.14

วันที่ 07-04-2558 05-04-2559 31-03-2560 29-03-2561 28-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 4,270 4,270 4,270 4,270 5,573
%การถือ 0.52% 0.52% 0.52% 0.52% 0.67%
มูลค่า (พัน) 13,408 13,408 13,408 13,408 17,499
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3