“ นายวิรัตน์ วงศ์แสงนาค ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

LPH ราคาล่าสุด 4.84

วันที่ 09-05-2559 02-05-2561 02-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 4,233 3,884 3,884
%การถือ 0.56% 0.52% 0.52%
มูลค่า (พัน) 20,487 18,798 18,798
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3