“ นายวุฒิชัย พิริโยทัยสกุล ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

EMC ราคาล่าสุด 1.03

วันที่ 05-03-2558 14-10-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 104,359 47,445
%การถือ 2.93% 1.13%
มูลค่า (พัน) 21,915 9,963

EVER ราคาล่าสุด 0.21

วันที่ 17-03-2557 17-03-2558 10-05-2559 15-03-2560 14-03-2561 15-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 23,871 29,161 34,330 63,397 23,904 57,236
%การถือ 1.11% 0.90% 1.06% 1.63% 0.62% 1.47%
มูลค่า (พัน) 8,355 10,206 12,016 22,189 8,366 20,033

GJS ราคาล่าสุด 0.35

วันที่ 01-08-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 120,943
%การถือ 1.14%
มูลค่า (พัน) 15,723

MATI ราคาล่าสุด 0.13

วันที่ 07-05-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 1,319
%การถือ 0.71%
มูลค่า (พัน) 6,567

RICHY ราคาล่าสุด 4.98

วันที่ 03-05-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 5,345
%การถือ 0.55%
มูลค่า (พัน) 5,505

SIRI ราคาล่าสุด 1.03

วันที่ 14-03-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 80,459
%การถือ 0.54%
มูลค่า (พัน) 96,550

TPAC ราคาล่าสุด 1.20

วันที่ 04-05-2561 24-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 1,844 1,594
%การถือ 0.73% 0.63%
มูลค่า (พัน) 18,988 16,413

TRITN ราคาล่าสุด 10.30

วันที่ 01-04-2558 04-04-2560 16-05-2561 28-09-2561 13-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 54,163 241,814 118,312 118,312 118,312
%การถือ 0.88% 3.01% 1.47% 1.47% 1.47%
มูลค่า (พัน) 16,791 74,962 36,677 36,677 36,677

TT&T ราคาล่าสุด 0.31

วันที่ 02-10-2558 01-04-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 167,622 277,615
%การถือ 2.33% 3.68%
มูลค่า (พัน) 0 0

WAVE ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 26-03-2557 31-03-2558 03-03-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 401 335 1,672
%การถือ 1.24% 1.03% 0.52%
มูลค่า (พัน) 694 579 2,893
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3