“ นายวุฒิชัย พิริโยทัยสกุล ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

EMC ราคาล่าสุด 8.75

วันที่ 05-03-2558 14-10-2558
จำนวนหุ้น (พัน) 104,359 47,445
%การถือ 2.93% 1.13%
มูลค่า (พัน) 10,436 4,744

EVER ราคาล่าสุด 0.10

วันที่ 17-03-2557 17-03-2558 10-05-2559 15-03-2560 14-03-2561 15-03-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 23,871 29,161 34,330 63,397 23,904 57,236
%การถือ 1.11% 0.90% 1.06% 1.63% 0.62% 1.47%
มูลค่า (พัน) 4,297 5,249 6,179 11,411 4,303 10,302

GJS ราคาล่าสุด 0.18

วันที่ 01-08-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 120,943
%การถือ 1.14%
มูลค่า (พัน) 12,094

MATI ราคาล่าสุด 0.10

วันที่ 07-05-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 1,319
%การถือ 0.71%
มูลค่า (พัน) 5,037

RICHY ราคาล่าสุด 3.82

วันที่ 03-05-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 5,345
%การถือ 0.55%
มูลค่า (พัน) 4,222

SIRI ราคาล่าสุด 0.79

วันที่ 14-03-2561
จำนวนหุ้น (พัน) 80,459
%การถือ 0.54%
มูลค่า (พัน) 65,172

TPAC ราคาล่าสุด 0.81

วันที่ 04-05-2561 24-05-2562 19-09-2562 24-10-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 1,844 1,594 1,594 1,594
%การถือ 0.73% 0.63% 0.63% 0.63%
มูลค่า (พัน) 16,131 13,943 13,943 13,943

TRITN ราคาล่าสุด 8.75

วันที่ 01-04-2558 04-04-2560 16-05-2561 28-09-2561 13-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 54,163 241,814 118,312 118,312 118,312
%การถือ 0.88% 3.01% 1.47% 1.47% 1.47%
มูลค่า (พัน) 13,541 60,454 29,578 29,578 29,578

TT&T ราคาล่าสุด 0.25

วันที่ 02-10-2558 01-04-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 167,622 277,615
%การถือ 2.33% 3.68%
มูลค่า (พัน) 0 0

WAVE ราคาล่าสุด 0.00

วันที่ 26-03-2557 31-03-2558 03-03-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 401 335 1,672
%การถือ 1.24% 1.03% 0.52%
มูลค่า (พัน) 425 355 1,772
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3