“ นายศักดิ์ชัย เติมขจรกิจ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

PREB ราคาล่าสุด 8.90

วันที่ 12-05-2557 26-03-2558 12-05-2558 12-05-2559 12-05-2560
จำนวนหุ้น (พัน) 2,596 2,613 2,616 2,550 2,636
%การถือ 0.84% 0.85% 0.85% 0.83% 0.85%
มูลค่า (พัน) 23,108 23,255 23,278 22,693 23,458
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3