“ นายศิริพงษ์ ศิริสัจจวัฒน์ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

PPM ราคาล่าสุด 3.68

วันที่ 07-05-2562
จำนวนหุ้น (พัน) 5,556
%การถือ 1.32%
มูลค่า (พัน) 20,444
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3