“ นายศิรุต บุษยโภคะ ปัจจุบันถือหุ้นทั้งหมด “

แสดงหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมด
การค้นหาจากชื่อ หรือ นามสกุล จะแสดงรายชื่อหุ้นในอันดับผุ้ถือหุ้นใหญ่

IHL ราคาล่าสุด 4.40

วันที่ 28-09-2559
จำนวนหุ้น (พัน) 2,125
%การถือ 0.51%
มูลค่า (พัน) 9,350
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3